PZU Plan na życie
Ubezpieczenie dla osób przezornych, dbających o swoją finansową przyszłość (np. na emeryturze), dla osób potrzebujących ochrony ubezpieczeniowej na wypadek swojej śmierci, w celu zapewnienia bezpieczeństwa finansowego rodziny lub zabezpieczenia kredytu dla banku, oraz dla wszystkich chcących regularnie inwestować oraz oszczędzać na dowolne przez siebie wybrane cele, takie jak: edukacja dzieci, budowa domu, podróże czy hobby.

Umowa zapewnia potrójną korzyść – daje ochronę ubezpieczeniową, możliwość oszczędzania i szansę inwestowania. Jej elastyczność pozwala na dopasowanie poszczególnych elementów do aktualnych potrzeb oraz możliwości finansowych ubezpieczającego. Już od pierwszej rocznicy umowy można wystąpić o podwyższenie albo obniżenie sumy ubezpieczenia, od drugiej rocznicy umowy raz na 4 lata przysługuje prawo do czasowego obniżenia wysokości składki (aż do 50% i przez okres do 12 miesięcy), lub czasowego zawieszenia jej opłacania (aż do 6 miesięcy). Inwestowanie zgodne z osobistymi preferencjami zapewniają 40 wyselekcjonowane fundusze oraz 3 gotowe strategie modelowe. Regularne wpłacanie środków daje możliwość uśredniania ryzyka inwestycyjnego poprzez nabywanie udziałów jednostkowych funduszy w różnej cenie. W każdej chwili można też zmieniać wybraną strategię inwestycyjną, zarówno dla nowych wpłat jak i dla środków już zainwestowanych. Nadwyżkę finansową można w każdej chwili wpłacać na rachunek dodatkowy, aby mieć swobodny dostęp do zgromadzonych środków. Wgląd do rachunku przez Internet daje możliwość monitorowania zmian, oraz łatwy i wygodny sposób do składania dyspozycji. Przy przenoszeniu środków pomiędzy funduszami nie ma podatku od zysków kapitałowych; podatek pobierany jest dopiero przy wypłacie środków z umowy ubezpieczenia. Umowa daje korzyści prawne i podatkowe; można wskazać dowolne osoby uposażone (niekoniecznie spokrewnione), które w przypadku śmierci ubezpieczonego otrzymają świadczenie z pominięciem uciążliwego postępowania spadkowego, oraz bez konieczności odprowadzenia podatku od spadków i darowizn.

Ubezpieczeniem objęta jest śmierć ubezpieczonego w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA lub dożycie przez ubezpieczonego 85 roku życia.

PZU Twoja ochrona
Terminowe ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób poszukujących ochrony swojego życia na ustalony czas (najczęściej na okres spłaty kredytu lub innych terminowych zobowiązań finansowych), a także dla osób chcących oddzielić zabezpieczenie życia od inwestycji oraz dla wszystkich, których dochody są źródłem utrzymania całej rodziny.

Podstawową zaletą jest zabezpieczenie terminowych zobowiązań finansowych takich jak kredyty, pożyczki i tym podobne. Ubezpieczenie charakteryzuje się dużą elastycznością w ustalaniu okresu ubezpieczenia w odniesieniu do indywidualnych potrzeb i możliwości ubezpieczonego. Daje też możliwość rozszerzenia ochrony o ubezpieczenia dodatkowe, pozwalające dopasować umowę ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb ubezpieczonego. Ubezpieczenie gwarantuje bezpieczeństwo finansowe (utrzymanie dotychczasowego standardu życia) dla rodziny i najbliższych w przypadku śmierci ubezpieczonego. Wypłata świadczenia z umowy PZU Twoja Ochrona jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych oraz podatku spadkowego. Umowa ubezpieczenia działa na całym świecie przez 24 godziny na dobę. Ponadto suma ubezpieczenia może być podwyższana o wskaźnik indeksacji w celu urealnienia wartości świadczenia.

Przedmiotem polisy jest śmierć osoby ubezpieczonej w okresie odpowiedzialności PZU Życie SA. Tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa działa już od następnego dnia po wpłaceniu kwoty na poczet ochrony tymczasowej i podpisaniu wniosku.