Kredyt inwestycyjny – to kredyt przeznaczany na różnego rodzaju inwestycje.

Można zakupić urządzenia, dokonać ich modernizacji, dokonać zakupu nieruchomości, budować i remontować obiekty, zakupić wartości niematerialne, takie, jak licencje, koncesje, papiery wartościowe. Finansowanie inwestycji kredytem inwestycyjnym związane jest z szeregiem ryzyk. Najważniejsze z nich to ryzyko związane z trafnością decyzji o podjęciu inwestycji. W celu określenia tego ryzyka, przedsiębiorca powinien dostarczyć biznesplan.

Podstawowym zabezpieczeniem kredytu inwestycyjnego jest zastaw lub przewłaszczenie przedmiotu inwestycji.