Ubezpieczenie majątkowe
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla osób fizycznych, które są właścicielami lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych, bądź są ich posiadaczami np. na podstawie umowy najmu.
Ochroną ubezpieczeniową może być objęte również mienie ruchome osób bliskich Ubezpieczonego, jeśli prowadzą wspólne gospodarstwo domowe.

PZU DOM Plus to:
• kompleksowa ochrona majątku, indywidualnie dopasowana do potrzeb
• możliwość elastycznego decydowania o tym co i w jakim zakresie ma być ubezpieczone
• pełny zakres ubezpieczenia w ramach standardowego zakresu ubezpieczenia (z rabunkiem na ulicy, przepięciem, dewastacją) bez konieczności opłacania dodatkowej składki
• bezpłatne ubezpieczenie PZU Pomoc w domu w wariancie Komfort
• odszkodowanie bez franszyz i udziałów własnych
• możliwość korzystania z licznych zniżek, m. in. z tytułu kompleksowego ubezpieczenia mienia
• proste zasady zawarcia umowy ubezpieczenia

PZU DOM Plus to pakiet ubezpieczeń gwarantujący kompleksową ochroną mienia, rodziny (w zakresie ubezpieczenia OC w życiu prywatnym i NNW) oraz zapewniający pomoc w sytuacjach awaryjnych w domu (PZU Pomoc w domu). Wielowariantowość ubezpieczenia pozwala skroić ubezpieczenie na miarę nawet najbardziej wyrafinowanych potrzeb.

UBEZPIECZENIE MIENIA
W ramach ubezpieczenia mienia, ochroną mogą być objęte:
• budynek mieszkalny, nawet jeśli częściowo służy do prowadzenia działalności gospodarczej
• budynek niemieszkalny np. garaż
• budynek w fazie budowy
• lokal mieszkalny
• ruchomości domowe (np. RTV, meble, ubrania, mienie służbowe, biurowe) i stałe elementy (np. wykładzina, meble wbudowane, instalacje wewnątrz budynku)
• mienie znajdujące się w pomieszczeniach przynależnych lub garażu do limitów określonych w umowie ubezpieczenia
• budowle (np. ogrodzenie posesji wraz z bramą, szambo, instalacje znajdujące się poza budynkiem na terenie posesji)

PZU DOM Plus gwarantuje odszkodowanie w przypadku zniszczenia mienia spowodowanego przez zdarzenia losowe (np. ogień, piorun, eksplozję, upadek statku powietrznego, dym i sadzę, opad, powódź, śnieg i lód, grad, huragan, zalanie, osuwanie się ziemi, zapadanie się ziemi, lawinę, uderzenie pojazdu, upadek drzew lub masztów, trzęsienie ziemi, huk ponaddźwiękowy), przepięcie, dewastację (z wyłączeniem budynków w stadium budowy), akcję ratowniczą, a w odniesieniu do mienia ruchomego lub stałych elementów również kradzież z włamaniem i rabunek.

UBEZPIECZENIE PZU POMOC W DOMU
Ubezpieczenie PZU Pomoc w domu zapewnia natychmiastowe wsparcie w trudnych, nieprzewidzianych sytuacjach, do których może dojść w domu lub mieszkaniu. Zreperujemy zamek w drzwiach, zorganizujemy i pokryjemy koszty pobytu w hotelu na czas remontu mieszkania po zaistniałej szkodzie.
PZU Pomoc w domu dostępne jest w trzech wariantach:
• wariant Komfort jest bezpłatnie dodawany do każdej polisy ubezpieczenia domu/lokalu mieszkalnego, ruchomości domowych i stałych elementów
• wariant Super i Super Plus można dokupić na preferencyjnych warunkach, nawet w przypadku braku innych ubezpieczeń w PZU