OC
Umowę ubezpieczenia zobowiązani są zawrzeć w szczególności posiadacze pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce:
• pojazdów samochodowych
• motocykli
• motorowerów
• ciągników rolniczych i przyczep
• a także posiadacze pojazdów wolnobieżnych

Kupując OC w PZU, otrzymujesz:
• bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort, które obejmuje m.in.: bezpłatne holowanie zarówno dla sprawcy wypadku jak i poszkodowanego, informację i kompleksową pomoc w razie wszelkich kłopotów drogowych
• niższą cenę za ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Super, PZU AutoSzyba i NNW Max
• bezpłatną Zieloną Kartę
• aż do 60% zniżki za bezszkodową jazdę
• gwarancję, że w razie spowodowania wypadku nie poniesiesz kosztów związanych z odszkodowaniem na rzecz poszkodowanego

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania umowy ubezpieczenia, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem, najwyżej jednak do wysokości sumy gwarancyjnej ustalonej w umowie.

Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:
• w przypadku szkód na osobie – 5 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych
• w przypadku szkód w mieniu – 1 000 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych

*ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody

Ubezpieczenie OC jest ważne we wszystkich państwach należących do Unii Europejskiej (tj.: Austrii, Belgii, Bułgarii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburgu, Portugalii, Rumunii, Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Danii, Szwecji, Węgier, Malty, Litwy, Łotwy, Cypru, Czech, Estonii, Słowacji, Słowenii, Polski) oraz w Andorze, Islandii, Norwegii, Szwajcarii , Chorwacji i Serbii.

AC
Z ubezpieczenia mogą skorzystać klienci indywidualni oraz mali lub średni przedsiębiorcy, którzy posiadają mniej niż 20 pojazdów.

AC w PZU to:
• kompleksowa ochrona przed skutkami wszelkich zdarzeń związanych z używaniem samochodu
• wypłata odszkodowania za szkody poniesione na terenie kraju i za granicą
• atrakcyjne zniżki za kontynuację ubezpieczenia i aż do 60% zniżki za bezszkodową jazdę
• możliwość znacznego obniżenia składki dzięki dostosowaniu zakresu ubezpieczenia do indywidualnych potrzeb
• bezpłatne ubezpieczenie PZU Auto Pomoc w wariancie Komfort
• 10% zniżki na OC
• niższa cena za inne ubezpieczenia komunikacyjne, np. PZU Auto Pomoc w wariancie Super, PZU AutoSzyba

All risks, czyli ubezpieczenie chroniące od wszystkich ryzyk – ubezpieczeniem AC objęte są uszkodzenia pojazdu, jego zniszczenie lub utrata wskutek wszelkich zdarzeń, zarówno powstałych z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu, np. kradzież, działanie żywiołów, wandalizm. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wypadki powstałe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium pozostałych państw Europy, a także Algierii, Maroka, Izraela oraz Tunezji.

Do wyboru ubezpieczonego są:
Dwa warianty rozliczenia szkód:
1. AC Serwisowe – w odszkodowaniu mogą być uwzględnione oryginalne części zamienne; to wariant polecany szczególnie właścicielom pojazdów przywiązanych do marki i jakości jego producenta, lub korzystających przede wszystkim z autoryzowanej sieci serwisowej
2. AC Optymalne – w odszkodowaniu uwzględnione zostaną części o sprawdzonej jakości, dostępne także poza siecią autoryzowanych warsztatów lub dystrybutorów; wariant ten nie wyklucza możliwości zastosowania części oryginalnych, jeżeli inne nie są dostępne; to wariant zapewniający wysoką jakość w optymalnej cenie

Opcja PZU Auto Non Stop – pełna obsługa serwisowa w przypadku szkody z AC:
1. odebranie uszkodzonego pojazdu od ubezpieczonego
2. zorganizowanie jego naprawy w warsztacie Sieci Naprawczej PZU
3. pojazd zastępczy na cały czas naprawy pojazdu

MINICASCO
Ubezpieczenie przeznaczone jest dla posiadaczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych w nadwoziu osobowego i innych samochodów ciężarowych o ładowności do 750 kg.

Minicasco zapewnia:
• szeroką ochronę ubezpieczeniową za niewygórowaną cenę
• niską składkę
• możliwość nabywania zniżek za bezszkodową jazdę, które można wykorzystać w ubezpieczeniu AC
• proste i przejrzyste zasady ubezpieczenia

Przedmiotem ubezpieczenia są samochody osobowe, ciężarowe w nadwoziu osobowego i inne samochody ciężarowe o ładowności do 750 kg wraz z wyposażeniem. Wartość pojazdu w dniu zawierania umowy nie może być niższa niż 3.000 zł.

Ubezpieczeniem minicasco objęta jest:
• utrata pojazdu wskutek wszelkich zdarzeń
• zniszczenia lub uszkodzenia pojazdu wskutek zderzenia z ludźmi lub zwierzętami, zaistniałego z winy kierowcy pojazdu, jak również takich, na które nie ma on wpływu
• zniszczenie lub uszkodzenia pojazdu wskutek innych zdarzeń, za wyjątkiem uszkodzeń będących skutkiem zetknięcia pojazdu z innym pojazdem lub przedmiotem (ruchomością lub nieruchomością) znajdującym się na zewnątrz pojazdu

Ubezpieczeniem objęte są szkody powstałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

AUTOSZYBA
Ubezpieczenie PZU AutoSzyba to propozycja dla posiadaczy samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów.

Ubezpieczenie zapewnia:
• ochronę szyb (czołowej, tylnej oraz bocznych) w pojeździe od wszystkich ryzyk
• ochronę finansową przed kosztami związanymi z koniecznością naprawy lub wymiany uszkodzonej w pojeździe szyby
• sprawną koordynację wymiany uszkodzonej szyby oraz pokrycie kosztów naprawy; wystarczy jeden telefon, a PZU zorganizuje naprawę w dogodnym dla ubezpieczonego miejscu i terminie
• bezgotówkowe rozliczenie szkody

Ubezpieczenie PZU AutoSzyba zapewnia organizację oraz pokrycie przez PZU kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonej szyby w ubezpieczonym pojeździe.

NNW kierowców i pasażerów pojazdu mechanicznego
Ubezpieczenie NNW przeznaczone jest dla kierowcy oraz pasażerów ubezpieczonego pojazdu.

Zaletą ubezpieczenia jest niska składka i szeroki zakres ochrony udzielanej pasażerom oraz kierowcy pojazdu, nawet jeśli jest on sprawcą zdarzenia.

Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa wypadków ubezpieczeniowych powstałych w związku z ruchem pojazdu lub podczas:
• wsiadania lub wysiadania z pojazdu
• załadowywania lub rozładowywania
• zatrzymania lub postoju pojazdu
• naprawy pojazdu na miejscu
• otwierania lub zamykania drzwi lub bramy garażu lub posesji
• pobierania paliwa na stacji paliw

Ubezpieczenie obejmuje następujące świadczenia:
• świadczenie w razie powstania całkowitego lub częściowego trwałego uszczerbku na zdrowiu
• świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego
• świadczenie za leczenie ubezpieczonego, w wyniku którego ubezpieczony przeszedł operację chirurgiczną lub był hospitalizowany
• zasiłek dzienny
• zwrot kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
• zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
• zwrot kosztów leczenia, w tym rehabilitacji
• zwrot kosztów transportu zwłok

Suma ubezpieczenia może wynosić nawet 100.000 zł dla każdej ubezpieczonej osoby.