Kredytobiorca musi mieć ukończone 18 lat. Nie musi być obywatelem Polski, może także uzyskiwać dochody za granicą. Do kredytu muszą przystąpić solidarnie małżonkowie, jeżeli nie mają spisanej rozdzielczości majątkowej oraz wszyscy właściciele nieruchomości kredytowanej lub przynajmniej wszyscy jej właściciele muszą wyrazić zgodę na obciążenie. Do kredytu mogą przystąpić zarówno osoby powiązane ze sobą rodzinnie, jak i osoby sobie obce, z punktu widzenia prawa.
Kredyt hipoteczny może być zaciągnięty nawet do 50 lat. Oczywiście, okres kredytowania uzależniony jest od wieku kredytobiorców – najstarszy kredytobiorca w momencie spłaty ostatniej raty nie może być starszy niż 65 – 80 lat w zależności od oferty. Okres kredytowania dodatkowo jest uzależniony od celu kredytowania; kredyt konsolidacyjny oraz pożyczka hipoteczna udzielane są na krótszy okres, w stosunku do kredytu mieszkaniowego.
Oprocentowanie kredytu hipotecznego składa się ze stałej marży banku oraz wskaźnika LIBOR (w przypadku kredytów walutowych) lub wskaźnika WIBOR (w przypadku kredytów złotówkowych). Banki korzystają z LIBOR/WIBOR 3- lub 6-miesięcznych. LIBOR/WIBOR jest to stawka dla depozytów międzybankowych zawieranych na okres odpowiednio 3 lub 6 miesięcy. Wysokość oprocentowania może być też ustalana na podstawie decyzji zarządu banku. Oczywiście, sytuacje, w których zarząd może podjąć decyzję o zmianie oprocentowania, są ściśle określone w umowie kredytowej. Zależą one od sytuacji na rynku pieniężnym oraz od wahań wskaźników LIBOR/WIBOR.

Prowizja za rozpatrzenie wniosku. W naszej ofercie w każdym przypadku prowizja za rozpatrzenie wniosku wynosi 0 zł.

Prowizja za udzielenie kredytu – prowizja pobierana przez bank po przyznaniu kredytu i podpisaniu umowy kredytowej a przed wypłaceniem środków. Często w ramach promocji wynosi 0 zł.
Ubezpieczenie kredytu do czasu ustanowienia hipoteki (ubezpieczenie pomostowe). Podstawowym zabezpieczeniem kredytu hipotecznego jest wpis banku na pierwszym miejscu w hipotece nieruchomości. Wpisu tego dokonuje właściwy Sąd Ksiąg Wieczystych, na wniosek kredytobiorcy. Niestety, samo złożenie wniosku nie skutkuje wpisem – konieczne jest fizyczne dokonanie tego wpisu przez Sąd oraz odczekanie, aż wpis się uprawomocni. Najczęściej trwa to od 3 do 6 miesięcy. W tym czasie bank jest pozbawiony zabezpieczenia, dlatego wymaga od kredytobiorcy ubezpieczenia kredytu na ten okres. Koszt takiego ubezpieczenia to podniesione oprocentowanie płatne w racie miesięcznej lub za pół roku lub rok z góry. W przypadku opłacania składki za dłuższy okres z góry, w przypadku ustanowienia hipoteki przed upływem okresu ubezpieczenia, bank zwraca różnicę.

Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Większość banków, kredytując zakup lub budowę nieruchomości mieszkalnej wymaga od kredytobiorcy zaangażowania środków własnych w inwestycję. Kwota wymagana przez bank to od 0 do 20% wartości inwestycji. Ale w praktyce nie trzeba posiadać tych środków, wystarczy ubezpieczyć brakującą kwotę.

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców. W określonych przypadkach bank żąda ubezpieczenia na życie kredytobiorcy. Jest to zabezpieczenie zarówno dla banku jak i kredytobiorcy, a właściwie dla jego spadkobierców. W przypadku śmierci kredytobiorcy, kredyt spłacany jest z ubezpieczenia, a spadkobiercy zamiast dziedziczyć długi, dziedziczą wolną od obciążeń nieruchomość.

Ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy. Bank może zaproponować ubezpieczenie od ryzyka utraty pracy. Ubezpieczenie to gwarantuje spłatę rat kredytu przez okres określony warunkami ubezpieczenia, w przypadku utraty pracy przez klienta z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

Banki stosują różne metody szacowania wartości nieruchomości, przyjmowanej jako zabezpieczenie kredytu hipotecznego. W przypadku standardowych nieruchomości nabywanych na rynku wtórnym lub pierwotnym, często jest to po prostu cena zakupu. Niestety zdarza się, że bank chce poznać wartość nieruchomości na podstawie wyceny sporządzonej przez licencjonowanego rzeczoznawcę majątkowego. Wówczas należy przygotować się na ten dodatkowy koszt.